Upevnění fotovoltaických panelů
na střechách
s povlakovými hydroizolacemi


Řešení upevnění fotovoltaických panelů na plochých střechách s využitím speciálních tyčí EJOBAR navařených přímo na plastovou povlakovou hydroizolaci a zajištěných pomocí střešních kotev proti účinkům sání větru. Tyče EJOBAR tvoří stabilní základnu pro instalaci konstrukce s fotovoltaickými panely. Bez významného přitížení nosné konstrukce, bez ohrožení těsnosti hydroizolace, bez tepelných mostů.

Klíčová slova: ploché střechy, hydroizolace, fotovoltaické panely, střešní kotvy
 
Ploché střechy logistických a výrobních objektů, bytových domů a dalších objektů, jako plochy velkého rozsahu, se přímo nabízejí pro instalaci fotovoltaických elektráren. Jednotlivé sekce z více fotovoltaických panelů jsou obvykle upevněny na společné podkonstrukci. Ta musí být vhodným způsobem zajištěna vůči účinkům sání větru, působícím na plochu fotovoltaických panelů.


Zajištění vůči účinkům sání větru je možné provést mechanickým upevněním k nosné konstrukci budovy. V případě ploché střechy by to znamenalo projít mechanickým upevňovacím prvkem (držákem) přes hydroizolaci, tepelnou izolaci, případně parozábranu až na podklad (nejčastěji tvořený trapézovým plechem, betonem, dřevěnými prkny nebo deskovými materiály). Na takové řešení jsou ale kladeny požadavky, které je obtížné dodržet, případně jejichž dodržení celé řešení prodražuje. Jedním z požadavků je opětovné zajištění těsnosti hydroizolace v místě průniků držáků a druhým redukce tepelných mostů kovových držáků procházejících izolací, aby nedošlo ke zhoršení tepelně izolačních vlastností střechy. Nutné je také zajištění korozní odolnosti držáků z uhlíkové oceli nebo použití držáků z nerezavějící oceli.
Jednodušší řešení stabilizace sekcí fotovoltaických panelů je použití přitížení podkonstrukce. Například betonovými dlaždicemi. Toto řešení je v současné době hojně využívané. Hmotnost přitížení konstrukce fotovoltaických panelů ale významně zatěžuje nosnou konstrukci střechy budovy nad rámec původního projektovaného zatížení. To může ohrozit bezpečnost při užívání. U měkkých tepelných izolací může dojít k jejich stlačení na úkor tepelněizolačních vlastností.

Použití EJOBAR umožňuje pro stabilizaci fotovoltaických panelů a nosné konstrukce využití stejné technologie, jako je pokládka a mechanické zajištění ploché střechy s hydroizolační fólií.

EJOBAR je tyčový prvek skládající se ze středu tvořeného hliníkovým uzavřeným obdélníkovým profilem a obalu z extrudovaného profilu z PVC nebo TPO s plochami pro navaření na hydroizolační pás. Konce tyče jsou opatřeny plastovými krytkami viz obrázek 1.
 
EJOBAR 1.png
Obrázek 1 Konstrukce EJOBAR


EJOBAR 2.png
Obrázek 2 Montáž EJOBAR na hydroizolační pás
 


EJOBAR 3.png
Obrázek 3 Příklad upevnění fotovoltaických panelů na základně z EJOBAR


Upevnění EJOBAR se provádí jeho navařením horkým vzduchem na stávající hydroizolační pás z PVC nebo TPO a v místě EJOBAR se pás dodatečně kotví systémovými střešními kotevními prvky. Počet kotev se navrhuje v závislosti na zatížení sáním větru, působícím v daném místě na plochu panelů. V případě umístění EJOBAR v blízkosti liniového kotvení hydroizolačního pásu se mohou využít stávající řady kotev. Svařený spoj hydroizolačního pásu s EJOBAR, stejně jako svary přesahů a příčné svary hydroizolačních pásů se uvažují jako pevnější, než je vlastní pevnost pásu.  Montáž kotev i EJOBAR provádí specializované izolatérské firmy. Plná funkčnost střechy tak zůstává zachována.

Dodávaná délka EJOBAR je 3000 mm. Tyče lze podle potřeby zkrátit. Plastové krytky lze dodat v potřebném počtu samostatně.
Pro upevnění podkonstrukce fotovoltaických panelů se používají samovrtné nerezové šrouby JF3-2-5,5 x 25 E16, které při vrtání nevytvářejí špony. Povrch střechy tak po montáží zůstane čistý a nehrozí poškození hydroizolační fólie. Šrouby mají v hliníkovém profilu stanoveny charakteristické hodnoty pro vytažení a stabilitu upevnění lze prokázat výpočtem.

Vedle vlastního upevnění konstrukce fotovoltaických panelů (obrázek 2) mohou být EJOBARy použity navařené jako základna pro klimatizační jednotky a tepelná čerpadla (obrázek 3), volně položené na upevnění kabelů a potrubních vedení, pro revizní chodníky a další aplikace.

 
EJOBAR 4.png
Obrázek 4 Instalace klimatizačních jednotek na ploché střeše