top

Stanovení hodnot pro zjednodušený návrh podle ČSN 73 2902

Stavební upevňování  Zateplovací systémy (ETICS)

Stanovení hodnot pro zjednodušený návrh podle ČSN 73 2902

Hmoždinky pro stavební materiály

 

NRk – charakteristická únosnost hmoždinky v kN

Zdroj:

1. ETA hmoždinky. Hodnotu z ETA (resp. z technické dokumentace výrobce) lze použít pouze při shodě materiálu na stavbě s materiálem, ve kterém byla hmoždinka hodnocena.

 2. Hodnota NRk zjištěná z výtažných zkoušek na stavbě (podle přílohy A normy)

Kategorie použití A: betony

zahrnuje běžné betony od C12/15 do C50/60 dále lehké betony LC. Hmoždinky EJOT jsou zkoušeny pouze do hutných betonů, při použití do lehkých betonů je nutné provést výtažné zkoušky na stavbě. Pro betonové tenkovrstvé stavební dílce tloušťky méně než 100 mm (např. monierky) se většinou musí provést výtažné zkoušky na stavbě. Hmoždinka ejotherm STR U má v ETA uvedenu hodnotu NRk  i pro tenké betonové desky 100 mm > h ≥ 40 mm.

Kategorie použití B: plné zdící materiály

Zahrnuje zdící materiály bez dutin (pálená plná cihla, vápenopísková plná cihla) a zdící materiály s otvory do 15% plochy v příčném řezu.

Hmoždinky EJOT jsou zkoušeny do plné pálené cihly a vápenopískové tvárnice. Zde stanovení hodnot charakteristické únosnosti pokrývá současné materiály i materiály sanací. Výtažné zkoušky nejsou nutné.

Kategorie použití C: děrované a komůrkové zdící materiály

Zdící materiály s dutinami nad 15% plochy v příčném řezu. Hodnotu z ETA lze použít pro novostavby provedené z děrovaných pálených cihel shodné pevnosti s pevností materiálu uvedeného v ETA. U odlišných zdících materiálů a v případě sanací je nutné provést výtažné zkoušky vždy.

Kategorie použití D: mezerovité lehké betony

Mezi tyto materiály patří tufobetony, pemzobetony, struzkopemzobetony, keramzitbetony, používané v minulosti jako výplňové materiály. V případě těchto materiálů jsou nutné výtažné zkoušky na stavbě, prováděné s přihlédnutím k možné kolísavé pevnosti v různých místech fasády. Výjimku tvoří pouze LAC betony podle EN 1520 shodné pevnosti s pevností materiálu uvedeného v ETA.

Kategorie použití E: pórobetony

Lehké, křehké, pórovité a dobře opracovatelné materiály zpracovávané v autoklávu. U současných materiálů pevnosti P2 a lepší nejsou výtažné zkoušky nutné. Při sanacích, kde se vyskytují materiály nezaručených vlastností, jsou výtažné zkoušky nutné.

Pozn. ETA hmoždinek ejotherm naleznete zde.

 

Tuhost talířku hmoždinky c v kN/mm

Zdroj:

1. ETA hmoždinky.

2. Hodnota stanovená nezávislou osobou podle metodiky uvedené v příloze E normy

 Hodnota tuhosti talířku c určuje maximální použitelnou třídu únosnosti hmoždinky podle tabulky 6 normy.

Pozn.: U hmoždinek ejotherm STR U a ejotherm NT U jsou hodnoty tuhosti talířku uvedeny v ETA, tuhost talířku, stanovená na základě zkoušek na TZÚS je uvedena v protokolech o zkoušce. Příslušné dokumenty ke stažení najdete zde.

  

Rpanel – střední hodnota protažení talířku tepelnou izolací v kN

Zdroj:

1. ETA příslušného zateplovacího systému. Hodnota je stanovena jako protažení obvykle minimální použitelné tloušťky tepelné izolace z EPS 70, MW-HD popř. dalších tepelně izolačních materiálů konkrétní hmoždinkou (v řadě případů je uvedena jedna hodnota pro skupinu hmoždinek obdobných tuhostí talířku).

2. Hodnota stanovená nezávislou osobou pro větší tloušťky tepelné izolace.

3. V případě absence Rpanel podle 1. a 2. se uvažuje s hodnotami uvedenými v tabulce 5 normy.

Pozn.:

Hodnoty uvedené v tabulce 5 normy jsou ve srovnání s hodnotami Rpanel v ETA zateplovacího systému zhruba poloviční a vedou k vyšším počtům hmoždinek.

V případě tepelné izolace z minerálních vláken (MW) se uvažuje hodnota protažení vždy v suchém stavu.

 

Hmoždinky pro deskové materiály

Deskové materiály a dřevo nejsou mezi kategoriemi použití podle ETAG 014. Hmoždinky, určené do těchto materiálů nemají ETA.

NRk  lze stanovit ze zkoušek provedených nezávislou osobou nebo z výtažných zkoušek na stavbě, případně na vzorku materiálu.

Hodnota tuhosti talířku c a hodnota odporu proti protažení talířku Rpanel by měla být stanovena nezávislou osobou podle přílohy E normy, resp. podle ETAG 004.

Pozn. Hodnoty výtažných sil hmoždinky ejotherm STR H v různých deskových materiálech a ve smrkovém bednění naleznete zde.

   zpět

Více o hmoždinkách pro ETICS