top

Provádění výtažných zkoušek střešních kotevních prvků na stavbách – obecné informace

Výtažné zkoušky střešních kotevních prvků prováděné na stavbách.

  Objednávka výtažné zkoušky na ploché střeše

  Způsob provedení výtažné zkoušky

  Provádění výtažných zkoušek na stavbách se řídí doporučeními, uvedenými v Příloze D řídícího pokynu ETAG 006.

  Účel zkoušky

  Výtažná zkouška na stavbě se používá k prokázání chování a mezního výtažného zatížení kotevního prvku v podkladu na daném objektu.

  Měřící zařízení

  Pro výtažné zkoušky se používá odpovídající zkušební zařízení (výtažný přístroj), který má možnost plynulého nárůstu zatížení na kotevní prvek.

  Použité zkušební zařízení musí být v době zkoušky řádně kalibrováno, lhůta od poslední kalibrace nemá být delší než 2 roky.

  Instalace kotev

  Zkoušený kotevní prvek se osadí do materiálu podkladu za dodržení pokynů výrobce (průměr vrtáku, hloubka otvoru, způsob vyčistění, způsob aktivace kotevního prvku aj.) Kotevní prvek se instaluje pomocí stejné metody, jaká bude použita během provádění skutečné stavby.

  Veškeré střešní materiály (např. povlak, stávající izolace), které mohou ovlivnit výtažné hodnoty, je nutné před provedením zkoušky odstranit.

  K dispozici má být nákres s umístěním výtažných zkoušek.

  Postup
  • Vybere se podložka pro uchycení zkoušeného prvku podle rozměrů a tvaru hlavy prvku
  • Zkušební přístroj se umístí nad kotevní prvek a zkoušený kotevní prvek se zasune do podložky.
  • Otáčením rukojeti zkušebního zařízení se vyvíjí plynule zatěžovací síla a při tom se sleduje ukazatel zatížení.
  • Zaznamenává se nejvyšší hodnota udaná měřícím zařízením
  • Tah se poté uvolní a podložka se vysune z kotevního prvku
  Vyhodnocení výsledků

  Povolené (návrhové zatížení) se vypočte podle:

  Fadm = X/v

  kde                           

   

  Fadm =  dovolené (návrhové) zatížení na kotevní prvek
  X =  střední hodnota ze všech výtažných zkoušek
  v =  součinitel bezpečnosti
  2,0 pro ocelové střešní konstrukce
  2,5 pro dřevěné a hliníkové střešní konstrukce
  3,0 pro všechny betonové střešní konstrukce (lité, tenkostěnné, lehčené apod.)

   

  Pro navrhování se použije vždy nejnižší hodnota z

  • Wadm odvozená ze zkoušení ve skutečném měřítku nebo v malém měřítku podle řídícího pokynu ETAG 006 (hodnota z ETA)
   nebo z
  • Fadm z výtažné zkoušky provedené na stavbě
  Fadm odvozená z výtažné zkoušky na stavbě odráží pouze chování kotevního prvku ve styku s podkladem a nezohledňuje ostatní způsoby porušení, jako je deformace talíře, protržení hydroizolace apod. Proto se hodnota vyšší než Wadm stanovená podle řídícího pokynu ETAG 006 nesmí nikdy použít.
  Informace o objektu
  Předpokládaná realizace
  Opište kód z obrázku

  Více o mechanickém upevnění plochých střech